Haberowski, al Teatro Vascello Haber si fonde con Bukowski